Quyết định về việc giao kiêm nhiệm Phụ trách ban Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học hồng Đức

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Quy định về việc thực hiện chế độ nghỉ phép năm đối với viên chức và lao động hợp đồng trong trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Quy đinh về tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học trở lên và tiêu chí đánh giá giảng viên có khả năng giao tiếp (học thuật) bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2019.

10, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban sửa đổi Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

4, Tháng 10, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2019.

3, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thưởng cho cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

30, Tháng 9, 2019

Công văn về việc thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2020.

26, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020 của các đơn vị trực thuộc cà các đoàn thể cấp Trường.

23, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

19, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc kiện toàn các đội phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tại Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tại Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc tập huấn công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 9, 2019
Page 2/21 <12345678910...2021>