Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2017

5, Tháng 6, 2017

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng năm học 2016-2017

29, Tháng 5, 2017

Công văn về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

25, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 5,6/2017

24, Tháng 5, 2017

Công văn về việc báo cáo định mức lao động của giảng viên năm học 2016 - 2017

24, Tháng 5, 2017

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc tế

18, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho phiên đánh giá chính thức

15, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thay đổi và bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức

10, Tháng 5, 2017

Công văn về việc thông báo địa chỉ truy cập thư viện số tài nguyên nội sinh của trung tâm thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

9, Tháng 5, 2017

Công văn về việc thông báo tình hình hoạt động của website và trang web các đơn vị trực thuộc

9, Tháng 5, 2017

Kế hoạch về việc chuẩn bị và làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

8, Tháng 5, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 4/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2017

8, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Giáo dục học, khoa Tâm lý Giáo dục

8, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Tâm lý học, khoa tâm lý Giáo dục

8, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc bán phế liệu từ tài sản hỏng thanh lý năm 2017

8, Tháng 5, 2017
Page 8/33 <12...456789101112...3233>