Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

19, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban Chấm bài Cuộc thi ''Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hình chính trực thuộc Trung ương"

18, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.

14, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2020.

14, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017 - 2019, chuyên ngành Động vật học.

12, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán.

12, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức.

11, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức lớp học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

11, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban chấp hành lâm thời Hội cựu Sinh viên trường Đại học Hồng Đức.

11, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới".

8, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới".

8, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Công tác tham vấn tâm lý học đường ở các trường THPT hiện nay".

7, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác tham vấn tâm lý học đường ở các trường THPT hiện nay".

7, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh của Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

6, Tháng 3, 2019
Page 5/45 <12345678910...4445>