Kế hoạch giao ban công tác sinh viên học kỳ I, năm học 2019-2020.

11, Tháng 11, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý lớp, công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá chương trình đào tạo cho cán bộ làm Công tác HSSV và Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy, năm học 2019-2020.

11, Tháng 11, 2019

Kế hoạch về việc kiểm tra, nắm tình hình sinh viên nội, ngoại trú - Đợt 1, năm 2019-2020.

11, Tháng 11, 2019

Thông báo về vệc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, ngày thi 09,10/11/2019.

4, Tháng 11, 2019

Điều lệ giải bóng đá cán bộ viên chức - lao động và học sinh sinh viên năm học 2019-2020.

1, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài giải bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2019-2020.

1, Tháng 11, 2019

Kế hoạch tổ chức đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học.

30, Tháng 10, 2019

Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 10, 2019

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác đối với giảng viên trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Giải pháp phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong sinh viên hiện nay".

28, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong sinh viên hiện nay".

28, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc giao kiêm nhiệm Phụ trách ban Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học hồng Đức

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Đợt 2).

24, Tháng 10, 2019
Page 6/60 <12345678910...5960>