Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp Mùa đông, áp dụng từ ngày 14/10/2019 đến ngày 12/4/2020.

7, Tháng 10, 2019

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức năm học 2019-2020.

4, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban sửa đổi Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

4, Tháng 10, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2019.

3, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc Phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS tại trường vào ngày 12/10/2019.

3, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức các khóa học "Khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân" năm 2019.

1, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thưởng cho cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

30, Tháng 9, 2019

Công văn về việc thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2020.

26, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020 của các đơn vị trực thuộc cà các đoàn thể cấp Trường.

23, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên.

23, Tháng 9, 2019

Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2019-2020.

23, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020.

19, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTG ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" tại Trường Đại học Hồng Đức

19, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

19, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc kiện toàn các đội phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tại Trường Đại học Hồng Đức.

19, Tháng 9, 2019
Page 7/58 <12345678910...5758>