Báo cáo tổng kết công tác HSSV; công tác Văn - Thể - Mỹ; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS (công tác chỉ đạo 212) năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

28, Tháng 6, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

22, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác phối hợp quản lý HSSV ngoại trú năm học 2017 - 2018.

22, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HSSV, công tác Văn-Thể-Mỹ năm học 2017-2018.

19, Tháng 6, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với Lưu học sinh Lào năm học 2017-2018.

12, Tháng 6, 2018

Kế hoạch về việc lấy ý kiến người học về đánh giá mức độ hài lòng của người học đối với cố vấn học tập năm học 2017-2018.

30, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 5, 2018

Công văn về việc triển khai Đề án "Hố trợ sinh viên khởi nghiệp" đến năm 2025.

29, Tháng 5, 2018

Tổng hợp các ý kiến của lưu học sinh Lào tại Hội nghị đối thoại năm học 2017-2018.

17, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lưu học sinh Lào với lãnh đạo Nhà trường năm học 2017-2018.

17, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban nội dung kỷ yếu Hội nghị khoa học Tuổi trẻ sáng tạo trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018.

10, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc triểu tập cuộc họp nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên.

27, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học hệ chính quy năm học 2017-2018.

20, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tổ chức ngày hội việc làm năm 2018.

19, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tăng cường tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

13, Tháng 4, 2018
Page 1/8 <12345678>