Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2019-2020.

17, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến của người học đối với dịch vụ giáo dục công, chất lượng hoạt động giảng dạy và quá trình đào tạo của trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 10, 2019

Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, Sinh viên tham dự Techfest vùng Đồng bằng Sông Hồng va Trung Du miền núi phía Bắc năm 2019.

15, Tháng 10, 2019

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp Mùa đông, áp dụng từ ngày 14/10/2019 đến ngày 12/4/2020.

7, Tháng 10, 2019

Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2019-2020.

23, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Hệ liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 (LT, VLVH, VB2) Đợt III năm học 2019.

9, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc giao nhiệm vụ Cố vấn học tập năm học 2019-2020.

6, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp các hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai - năm 2019.

29, Tháng 8, 2019

Lễ trao bàng tốt nghiệp hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai - năm 2019.

29, Tháng 8, 2019

Phân công nhiệm vụ và quy định Ban tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2019.

19, Tháng 8, 2019

Công văn về việc hướng dẫn mức thu BHYT và thu thẻ BHYT photo thuộc đối tượng khác đối với HSSV năm học 2019-2020.

19, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2019 vào Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 năm học 2019 - 2020.

9, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ hệ LT, VB2 đào tạo theo hình thức chính quy, năm học 2019 - 2020.

9, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hệ chính quy tập trung tại Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 8, 2019
Page 1/6 <123456>