Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên sư phạm ngành khoa học xã hội đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới".

18, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

13, Tháng 2, 2020

Thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức phiên thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2023.

3, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Đợt 1).

13, Tháng 12, 2019

Thông báo về việc triệu tập danh sách chính thức sinh viên tham dự khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên năm cuối".

27, Tháng 11, 2019

Công văn về việc tổ chức khóa học "Đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên năm cuối".

25, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2019-2020

13, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Giải pháp phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong sinh viên hiện nay".

28, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong sinh viên hiện nay".

28, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Đợt 2).

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp Trường và cấp Bộ năm học 2019-2020.

21, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (đợt 1).

21, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

8, Tháng 10, 2019

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức năm học 2019-2020.

4, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2019
Page 1/12 <12345678910>