Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

27, Tháng 9, 2021
Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022.

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022.

17, Tháng 9, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong dạy học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong dạy học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế".

20, Tháng 4, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hiện nay".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hiện nay".

12, Tháng 4, 2021
Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2121.

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2121.

31, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chương trình SGK phổ thông mới (1,2)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chương trình SGK phổ thông mới (1,2)

30, Tháng 3, 2021
 Thông tin về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo đại học phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông tin về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo đại học phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

25, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thông báo về việc tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

19, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

16, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

16, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

16, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay".

10, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương".

8, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non qua hoạt động thực tế, thực tập"

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non qua hoạt động thực tế, thực tập"

5, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp giải quyết vấn đề dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp giải quyết vấn đề dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay".

22, Tháng 2, 2021
Page 1/14 <12345678910...1314>