Công văn về việc đăng ký và bổ sung thông tin chuyên gia KH&CN của tỉnh

29, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

19, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học " Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo nhóm ngành đáp ứng nhu cầu xã hội"

18, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non theo định hướng phát triển năng lực người học"

18, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

19, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018

27, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công bố khoa học trên các Tạp chí quốc tế"

24, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Các hướng nghiên cứu vật liệu mới và tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn"

22, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2017-2018

13, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

8, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025"

3, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Liên kết vùng trong phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

30, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Liên kết vùng trong phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

30, Tháng 10, 2017

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm KH & CN cấp cơ sở năm học 2017 -2018.

13, Tháng 9, 2017
Page 2/15 <12345678910...1415>