Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong sinh viên hiện nay".

28, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Đợt 2).

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp Trường và cấp Bộ năm học 2019-2020.

21, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2019-2020 (đợt 1).

21, Tháng 10, 2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

8, Tháng 10, 2019

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Hồng Đức năm học 2019-2020.

4, Tháng 10, 2019

Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

4, Tháng 9, 2019

Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2018-2019

4, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

4, Tháng 9, 2019

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

13, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập nhóm nghiên cứu khoa học

12, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HTQT năm học 2018-2019.

4, Tháng 6, 2019
Page 2/12 <12345678910>