Thông báo về việc viết bài tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

9, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Rối loạn phát triển ở trẻ em - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

8, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học ''Công tác Giáo dục thể chất và các hoạt động Thể dục thể thao trong thời kỳ mới"

8, Tháng 3, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc ban hành "Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức"

28, Tháng 2, 2018

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

5, Tháng 2, 2018

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2019.

5, Tháng 2, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

1, Tháng 2, 2018

Công văn về việc đăng ký và bổ sung thông tin chuyên gia KH&CN của tỉnh

29, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

19, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học " Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo nhóm ngành đáp ứng nhu cầu xã hội"

18, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non theo định hướng phát triển năng lực người học"

18, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

19, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018

27, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công bố khoa học trên các Tạp chí quốc tế"

24, Tháng 11, 2017
Page 2/15 <12345678910...1415>