Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH& CN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

13, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH& CN cấp cơ sở năm học 2017 - 2018

13, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở năm học 2017- 2018

13, Tháng 9, 2017

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

13, Tháng 9, 2017

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

13, Tháng 9, 2017

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2017-2018

13, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, giảng dạy về chủ đề Di sản văn hóa xứ thanh trong bối cảnh hiện nay"

8, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người học" và tổ chức Hội thi Olympic Ngoại ngữ

5, Tháng 9, 2017

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017 - 2018

1, Tháng 9, 2017

Kế hoạch về việc Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên triển khai trong năm học 2016 - 2017

29, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Cán bộ trẻ ngành Giáo dục mầm non với việc học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ"

29, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV

22, Tháng 8, 2017

Thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức phiên họp lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14, Tháng 8, 2017

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy năng lực người hoc" và tổ chức Hội thi Olympic Ngoại ngữ

7, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc đăng ký các hoạt động, nhiệm vụ sẽ triển khai để thực hiện Chỉ thị số 16/CT - TTg

4, Tháng 8, 2017
Page 3/15 <12345678910...1415>