Thông báo về việc triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019.

11, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

3, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tình hình sử dụng thiết bị phục hồi chức năng và giường bệnh - Một số tồn tại và giải pháp".

21, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018-2019.

21, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa".

18, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tình hình sử dụng thiết bị phục hồi chức năng và giường bệnh - Một số tồn tại và giải pháp".

7, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0".

5, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0".

5, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

5, Tháng 12, 2018

Công văn về việc đề xuất tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

28, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2018-2019.

16, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số hướng nghiên cứu mới của Hóa học hữu cơ".

7, Tháng 11, 2018
Page 4/11 <12345678910>