Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015-2016

9, Tháng 9, 2015

Thông báo Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức phiên họp thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc đăng bài trên Tạp trí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm 2015.

7, Tháng 9, 2015

Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia trong chương trình phát triển vật lý đến năm 2020.

3, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

25, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc tham dự Hội thảo khoa học" Thanh Hóa - 70 năm phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám (1945-2015).

25, Tháng 8, 2015

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV triển khai trong năm học 2014-2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV.

18, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

3, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc dừng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

3, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế"

8, Tháng 7, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

24, Tháng 6, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

24, Tháng 6, 2015

Công văn về việc đăng kí chuyên gia đánh giá cho quỹ phát triển KH&CN Quốc gia.

24, Tháng 6, 2015
Page 6/6 <123456>