Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

7, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc triển khai hoạt động Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017

26, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

16, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

16, Tháng 9, 2016

Công văn về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt thực hiện từ năm 2017

13, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc thu bài dự thi Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V

9, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2016-2017

5, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc đề xuất hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Xã hội và nhân văn 2016, tài trợ đợt 1 năm 2017

5, Tháng 9, 2016
Page 9/15 <12...56789101112131415>