Quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 2320/QĐ-ĐHHĐ

 Thanh Hoá, ngày  17 tháng  12  năm 2014

            QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Căn cứ Quyết định 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức; Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định 1510/QĐ-ĐHHĐ ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Hồng Đức;

            Căn cứ kết quả thi tuyển của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2014 và kết luận của Hội đồng tuyển sinh họp ngày 12/12/2014;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận điểm tuyển (tổng môn chủ chốt và không chủ chốt), danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Việt Nam, Lí luận & PPDH Văn – Tiếng Việt, Lịch sử Việt Nam, Quản trị kinh doanh, đợt 2 năm 2014 gồm 64 thí sinh (có danh sách kèm theo):

   Văn học Việt Nam: 13.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Ngôn ngữ Việt Nam: 12.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Lí luận & PPDH Văn - TV: 13.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Lịch sử Việt Nam: 14.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Quản trị kinh doanh: 10.25 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

        Điều 2. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Kế hoạch-Tài chính, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, khoa Khoa học-Xã hội, các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND tỉnh Thanh Hoá (để báo cáo);

- Các đơn vị trong trường (thực hiện);

- Như Điều 2;

- Lưu: ĐT, VT, HĐTS.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Mạnh An

Tin mới hơn

Tin cũ hơn