Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - khen thưởng và Ban Thư ký Hội đồng Thi đua- khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức.

.

Đính kèm:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn