Quyết định về việc cử Đoàn cán bộ tham dự Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ 7, năm 2016 tại Đại học Lâm nghiệp

22, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập các tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021

16, Tháng 11, 2016

Quyết đinh về việc bổ mhiệm và phân công các chức danh Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2016 -2017

14, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc bổ nhiệm và phân công các chức danh Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đai học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2917

14, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc ban hành "Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức"

11, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo "Tiếp nhận và giải mã văn bản văn học ở trường phổ thông và đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục - đào tạo"

4, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Tiếp nhận và giải mã văn bản văn học ở trường phổ thông và đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục - đào tạo"

4, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

1, Tháng 11, 2016

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016
Page 7/15 <12345678910...1415>