Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2016 - 2017

27, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên khối ngành kỹ thuật đáp ứng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học"

24, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên khối ngành kỹ thuật đáp ứng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học"

24, Tháng 4, 2017

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, viên chức năm học 2016 - 2017

13, Tháng 4, 2017

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592)

5, Tháng 4, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chứchội thảo khoa học "Dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam"

17, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị - Luật"

17, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam"

17, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị - luật"

17, Tháng 3, 2017

Công văn về việc Bổ sung lý lịch khoa học

15, Tháng 3, 2017

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2016 - 2017

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá năng xuất, phẩm chất và hoàn thiện quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) giống lúa chất lượng tại Thanh Hóa"

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2018

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018

1, Tháng 3, 2017
Page 5/15 <12345678910...1415>