Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở trường Đại học Hồng Đức".

5, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh".

1, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non".

1, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh".

1, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Khoa học máy tính.

28, Tháng 2, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Toán giải tích.

28, Tháng 2, 2019

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019.

28, Tháng 2, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

25, Tháng 2, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục thể chất tự chọn đáp ứng yêu cầu năng lực người học".

30, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục thể chất tự chọn đáp ứng yêu cầu năng lực người học".

30, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019.

11, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

3, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tình hình sử dụng thiết bị phục hồi chức năng và giường bệnh - Một số tồn tại và giải pháp".

21, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018-2019.

21, Tháng 12, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa".

18, Tháng 12, 2018
Page 5/12 <12345678910>