Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với Lưu học sinh Lào năm học 2017-2018.

12, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức cấp trường Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chon lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông" .

11, Tháng 6, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị thông qua các ngành dự kiến mở mới năm học 2018-2019.

8, Tháng 6, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh vùng ven biển Thanh Hóa"

8, Tháng 6, 2018

Tổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2017-2018.

7, Tháng 6, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2018.

5, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018.

31, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc lấy ý kiến người học về đánh giá mức độ hài lòng của người học đối với cố vấn học tập năm học 2017-2018.

30, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 5, 2018

Công văn về việc triển khai Đề án "Hố trợ sinh viên khởi nghiệp" đến năm 2025.

29, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên và thư ký Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.

28, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.

28, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

21, Tháng 5, 2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

21, Tháng 5, 2018
Page 2/78 <12345678910...7778>