Phân công lãnh đạo Trường và Công đoàn dự, chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động của các đơn vị trực thuộc trường năm học 2018-2019.

13, Tháng 9, 2018

Thông báo chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo trường Đại học (UNILEAD 2019)

13, Tháng 9, 2018

Công văn về việc xác định số người làm việc cho vị trí việc làm: Giáo vụ, công tác HSSV.

11, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

10, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đăng ký hình thức thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2018.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

7, Tháng 9, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật.

7, Tháng 9, 2018

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật.

7, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020".

7, Tháng 9, 2018

Kế hoạch thí điểm sắp xếp LHS Lào học năm thứ nhất chuyên ngành ở nội trú với sinh viên Việt Nam năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

BC số 92/BC/ĐU ngày 27/8/2018 Báo cáo kết quả triển khai học tập, quán triệt và viết thu hoạch về Nghị quyết trung ương 7 khóa XII của Đảng

4, Tháng 9, 2018
Page 2/32 <12345678910...3132>