Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học hệ chính quy năm học 2018-2019.

17, Tháng 4, 2019

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tiểu phẩm phòng chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi năm học 2018-2019.

16, Tháng 4, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học.

16, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

16, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Hồng Đức.

8, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

8, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

8, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc Tham gia Diễn đàn và Triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Tổng hợp tình hoạt động trong tháng 3/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 4/2019.

5, Tháng 4, 2019

Thông báo về việc quy định về mã số lớp, mã số sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành cấp và sử dụng thẻ học sinh, sinh viên, học viên tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Hồng Đức.

5, Tháng 4, 2019

Kế hoạch về việc Kiểm tra, nắm tình hình HSSV nội, ngoại trú - đợt 2, năm 2018-2019.

5, Tháng 4, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức".

4, Tháng 4, 2019
Page 3/45 <12345678910...4445>